Tohum
  Kurumsal | Mevzuat | Profesyonellere Teknik Bilgiler | Amatörlere
Teknik Bilgiler
| Faydalı Linkler | Galeri | Mera Bitkileri  
 
 
 
:: 21.02.2011 TAHIL TOHUMU SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK « Geri     

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TAHIL TOHUMU SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (g),(h), (ı), (m) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (t) bendinden sonra gelmek üzere (u) ve (ü) bentleri eklenmiştir.

             “c) Çeşit safiyeti: Resmî olarak tanımlanan çeşidi temsil eden bitki veya tohumların o çeşide ait bitki veya bitki grubu içerisindeki oranını,”

             “g) İzolasyon mesafesi: Tohumluk üretim alanlarında, birbirini tozlayıp dölleyebilecek tür, cins ve çeşitlerin üretimleri arasında bulunması gereken tozlanmayı veya mekanik karışmayı engelleyecek minimum uzaklığı,”

             “h) Kontrolör: 8/8/2010 tarihli ve 27666 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiş olan Tohumluk Kontrolör Kartı sahibi kişileri,”

             “ı) Orijinal tohumluk: Islahçı materyalinden, elit tohumluktan veya kendisinden elde edilen, çeşit safiyetini ve sağlığını devam ettiren, araştırma, ıslah ve deneme kuruluşlarında veya bu kuruluşların denetimi altında yetiştirilen tohumluğu,”

             “m) Tedarikçi: Tohumlukları üreten veya üreticilerinden temin edilen tohumlukları yeniden işleyen, paketleyen, etiketleyen, satışa hazırlayan veya pazarlayan kişi veya kuruluşları, ”

             “ö) Tohumluk numunesi: Tohumluk partisini temsilen partinin niteliklerinin tespiti ve sonucunda tohumluğa sertifika veya rapor verilebilmesi için tohumluk cinsine has laboratuvar analiz ve testlerine tabi tutulacak birim miktardaki tohumluğu,”

             “u) Bitki sağlığı kontrol kuruluşu: Zirai mücadele araştırma enstitüleri, zirai karantina müdürlükleri ve Bakanlık tarafından zararlı organizmaların kontrolü için yetkilendirilen diğer kuruluşları,”

             “ü) Zaman izolasyonu: Yabancı tozlanan türlerde, yabancı toz almayı önleyecek yeterli mesafenin sağlanamaması durumunda, tohumluk üretimlerinin farklı zamanlarda çiçeklenmesini sağlayarak yabancı tozlanmanın engellenmesini sağlayan uygulamayı,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “ç) Tohumlukların üretildikleri üretim sezonu içinde sertifikalandırılmaları esastır. Sertifikalar ve raporlar düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Her bir tohumluk çeşidi için, sınıfı ve kademesi aynı olan, bir veya birden fazla parselden oluşan fiziki olarak tek bir üretim alanı için bir tohumluk beyannamesi düzenlenir.”

             “d) Tohumluk beyannamelerinin son veriliş tarihleri Ek–4’te belirtilmiştir. Belirtilen tarihten sonra verilen beyannameler kabul edilmez ve üretimler tohumluk olamaz.”

             “e) Başvuru sırasında tohumluk beyannameleri ile birlikte aşağıdaki belgeler de verilir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Tarla kontrol raporunun birinci nüshası sertifikasyon kuruluşuna numune ile birlikte gönderilmek üzere, ikinci nüshası ise arşivlenmek üzere başvuru kuruluşunda muhafaza edilir. Üçüncü nüsha "SERTİFİKALANDIRMADA KULLANILAMAZ" kaşesi vurularak üreticiye verilir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(3) Tarla kontrol raporlarına göre temin edilen etiketler ile laboratuvar analizleri sonunda düzenlenen sertifika bilgileri arasında farklılık meydana geldiğinde; uygun olmayan etiketlerin imhasından, tohumlukların sertifikalarına uygun etiketlerinin talep edilmesinden, etiketlenmesinden ve ticarete arz edilmesinden, tohumlukları en son paketleyen ve etiketleyen sorumludur.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Tohumluk partilerine ait asgari numune miktarı, azami ambalaj ve parti büyüklükleri Ek–8’de belirtilmiştir. Ham tohumluk sertifikası ile belgelendirilen tohumluklarda ambalaj büyüklüğü sınırlaması uygulanmaz.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Tohumluk partileri TR.00.YY.KKKK.NNNN biçiminde numaralandırılır. Numaralandırmada;

             a) TR: Ülke kodunu,

             b) 00: Tohumluğun üretildiği ilin plaka numarasını,

             c) YY:Tohumluğun üretildiği yılın son iki rakamını,

             ç) KKKK: TTSM tarafından verilen üretici kod numarasını,

             d) NNNN : Tohumluğun parti sıra numarasını,

             ifade eder.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Tarla kontrol raporu fotokopisi”

             “(2) Başvuru kuruluşu, üretici tarafından yeniden selektörlenen ve laboratuvar analizlerinin tekrarı istenen tohumluk partisinden usulüne uygun tohumluk numunesi alarak, numune gönderme protokolü ve yukarıdaki belgeleri ekleyerek ilgili sertifikasyon kuruluşuna gönderir.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Tarla kontrol raporu fotokopisi”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Ham tohumluk sertifikası ile belgelendirilen tohumlukların veya ambalajları ile etiketleri zarar görmüş, bozulmuş tohumluk partilerinin yeniden ambalajlanması, etiketlenmesi ve sertifikalandırılması aşağıdaki şekilde yapılır.

             a) Yurtiçinde pazarlanmak üzere sertifikalandırılmış tohumlukların yeniden ambalajlanması için, bir üst yazı ekinde tohumluk partisine ait sertifika ile başvuru kuruluşuna müracaat edilir.

             b) Kontrolör nezaretinde sertifikanın temsil ettiği partiye ait ambalajlar üzerindeki etiketler sökülür ve sökülen etiketlerin temsil ettiği tohumluk miktarı tespit edilir.

             c) Üretici veya tedarikçiler tohumluk partilerini paketleyerek etiketleme sonrasında, başvuru kuruluşuna numune aldırma talebinde bulunur.

             ç) Farklı tohumluk partilerinden çeşidi, sınıf ve kademesi aynı olmak şartıyla paçal yapılabilir. Üretici veya tedarikçi her paçalı meydana getiren partilerin referans numaralarını ve paçalı oluşturan partilerin paçaldaki oranını gösteren kayıtları tutmak ve başvuru kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür.

             d) Kontrolör yeni oluşturulan partilerden numune alır. Numune gönderme protokolüne, müracaat esnasında verilen sertifikanın tarih ve numarası ile parti numarası veya numaraları işlenir ve ham tohumluk sertifikasının aslı ile birlikte ilgili sertifikasyon kuruluşuna gönderilir.

             e) Sertifikasyon kuruluşları, sertifika düzenlenmesi amacıyla gönderilen tohumluk numunelerinde gerekli laboratuvar analizlerini yaparak, 11 inci madde hükümlerine göre sertifika veya rapor düzenler.

             f) Ambalajları ve etiketleri zarar görmüş, bozulmuş tohumluk partilerinin yeniden ambalajlanması ve etiketlenmesi için başvuru kuruluşuna tespit yaptırılır.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Tescilli olan ancak kayıt listesinden çıkarılan çeşitlere ait tohumlukların stokları Bakanlığa bildirilmek kaydı ile en fazla üç yıl çoğaltım ve ticareti yapılabilir. Üretim izni sona eren çeşitlerin tohumlukları, üretim izninin bittiği yılın takvim yılı sonuna kadar sertifikalandırılabilir ve ticareti yapılabilir. Stok bildirimleri Ek–12’de yer alan tohumluk stok bildirim formu ile Bakanlığa bildirilir.”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 19 – (1) Bilimsel amaçlı çalışmalarda, araştırma ve geliştirme çalışmalarında ve genetik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalarda kullanılan tohumluklar ile çiftçilerin kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla ürettiği tohumluklarda sertifikalandırma şartı aranmaz.”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek–2, Ek–3, Ek–4, Ek–5, Ek–6, Ek–7, Ek–8, Ek–9, Ek–10 ile Ek–11 ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek–11’den sonra gelmek üzere ekte yer alan Ek–12 eklenmiştir.

             MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Ekler İçin Tıklayınız.

« Geri     
Tohum Üreticileri Platformu | 21.02.2011 TAHIL TOHUMU SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
 
© Tohumcu.org Tüm Hakları Saklıdır. Değişim Bilişim
 
buğday arpa yulaf sertifikalı tohum tohum tohumcu tohumcular tohumculuk tohumu tohumları tohumluk tohumluğu balıkesir sertifikalı standart sebze buğday çeşitleri yetiştiricileri yetiştiriciliği üretimi üreticileri ıslahı ıslahçıları dağıtıcıları alt birliği  birliği firmaları şirketleri sanayicileri Börülce Bakla Patlıcan Turp Bezelye Fasulye Barbunya Marul Kıvırcık Salata Baş Bamya Havuç Enginar Sakızkabağı Balkabağı Kestanekabağı Hıyar Kavun Acur Karpuz Biber Lahana Karnabahar Alabaş Şalgam Kırmızıpancar Pazı Pırasa Kabak soğan   tohumcu