Tohum
  Kurumsal | Mevzuat | Profesyonellere Teknik Bilgiler | Amatörlere
Teknik Bilgiler
| Faydalı Linkler | Galeri | Mera Bitkileri  
 
 
 
:: 13.05.2008 Tohumlukların Yetiştirileceği Özel Üretim Alanlarının Özellikleri ve Bu Alanda Uyulması Gereken Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik « Geri     

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; üretilen tohumlukların yabancı döllenmeye maruz kalmasını, safiyet ve değerlerini kaybetmesini önlemek için tohumlukların yetiştirileceği özel üretim alanlarının özellikleri ile bu alanların sınırları içerisinde, tohumluk ve bitkisel ürün yetiştiren gerçek veya tüzel kişilerin uyması gereken hususları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; izolasyon mesafesi gerektiren türlere ait tohumlukların yetiştirileceği özel üretim alanlarının nitelikleri ile bu alanlar içerisinde tohumluk  ve bitkisel ürün yetiştiren gerçek veya tüzel kişilerin uyması gereken hususları ve  sorumlu kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE  4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             b) Çiftçi: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olabilmek için gereken şartları yerine getiren ve fiilen tarımsal üretim kaynaklarını kullanmak suretiyle, tarımsal üretimle uğraşan ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve/veya reşit gerçek kişiler ile tüzel kişileri,

             c) Genel Müdürlük: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

             ç) İl müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüklerini,

             d) İlçe müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,

             e) İzolasyon mesafesi: Tohumluk üretim alanlarında, birbirini tozlayıp dölleyebilecek tür, cins ve çeşitlerin üretimleri arasında bulunması gereken, tozlanmayı engelleyecek minimum uzaklığı,

             f) Nötr alanlar: Tohumluk üretim alanlarının çevresinde oluşturulan ve üretilen türler için izolasyon mesafesi alanı içindeki aynı türün ekilemeyeceği alanları,

             g) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi generatif ve vegetatif bitki kısımlarını,

             ğ) Tohumluk Komisyonu: İllerde, tohumlukların yetiştirileceği özel üretim alanları ile ilgili oluşturulan komisyonu,

             h) Tohumluk sertifikasyonu: Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uygunluğunun tespit edilmesi ve bunun belgelendirilmesi işlemini,

             ı) Tohumluk üreticisi: Tohumları üreten ve/veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli olarak ürettiren ve/veya ithal eden, işleyen, satışa hazırlayan ve dağıtan gerçek veya tüzel kişileri,

             i) Tohumluk üretimi: Tohumluk üreticileri veya yetiştiricileri tarafından yürütülen faaliyetleri,

             j) Tohumluk yetiştiricisi: Sözleşmeli olarak, tohumluk üreticileri adına, tohumluk yetiştiren gerçek veya tüzel kişileri,

             k) Özel üretim alanları: İzolasyon mesafesi gerektiren türlere ait sertifikalı tohumlukların üretiminin yapılması amacıyla, Bakanlık tarafından sınırları belirlenmiş alanları

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tohumluk Komisyonunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Esasları

             Komisyonun oluşumu

             MADDE 5 – (1) Tohumluk komisyonu; İl müdürü başkanlığında, kontrol şube müdürü, ilçe ziraat odası başkanı veya temsilcisi, ilgili ilçe müdürü, tarla kontrolörü ile görevli ziraat mühendisi ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan, tohum sanayici ve üreticileri alt birliği temsilcisinden oluşur.

             (2) Tohumluk komisyonu, ihtiyaç ve görülen lüzum üzerine, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen konuları karara bağlamak üzere zaman aralığı gözetmeksizin toplanır.

             (3) Tohumluk komisyonu, gerektiğinde ilgili tohumluk üreticisi veya yetiştiricisini de komisyona davet edebilir ancak, davet edilen kişinin oy hakkı yoktur.

             Görev ve yetkileri

             MADDE 6 – (1) Tohumluk komisyonunun görev ve yetkileri şunlardır;

             a) Tohumluk üretimi ile ilgili müracaatları incelemek, değerlendirmek ve özel üretim alanlarını belirleyerek ilan etmek,

             b) Özel üretim alanlarında ve/veya bu alanların çevresindeki nötr alanlarda ortaya çıkan anlaşmazlık ve şikayetleri incelemek, sorunları giderici önlemler almak ve uygulanmasını sağlamak,

             c) Ön bitki ve izolasyon mesafesi şartlarına uyulmasını sağlamak,

             ç) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak, bu amaçla kontrol, denetim dahil her türlü tedbiri almak/aldırmak ve uygulamak/uygulatmak.

             Çalışma esasları

             MADDE 7 – (1) Komisyon, yapılan başvuruları görüşmek üzere il müdürü başkanlığında toplanır ve komisyonun çalışma esasları şunlardır:

             a) Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır, eşitlik halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır ve kararlar valilikçe onaylanır.

             b) Alınan karar, üretimin yapılacağı yerin muhtarlığında bir hafta süre ile askıda tutulur. Askı tutanakları, komisyon ve muhtar tarafından imzalanarak bir sureti muhtarlığa teslim edilir.

             c) Komisyonun kararlarına karşı itiraz edilebilir. İtirazlarla ilgili yedi işgünü içerisinde karar alınır.

             ç) Komisyon her ayın sonunda, tohumluk yetiştiriciliği ve üretimine ait istatistiki bilgileri, il müdürlükleri kanalıyla Genel Müdürlüğe gönderir.

             d) Tohumluk üretim alanları ve bu alanlarda yapılan faaliyetler, il ve ilçe tarım müdürlüğü elemanları tarafından düzenli olarak kontrol edilir. Olumsuzluklar duyurularak düzeltilmeleri için ilgililer uyarılır. Bu amaçla, köy muhtarı ve köy ihtiyar heyetine müracaat edilebilir. Kontroller sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen hususlar komisyona rapor edilir. Komisyon rapor edilen bu konularda gerekli tedbirleri alır.

             e) Tohumluk üretim alanları birden fazla ilçe sınırları içinde ise; iş ve işlemler, ilgili il ve ilçelerin koordinasyonu ile yürütülür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tohumlukların Yetiştirileceği Özel Üretim Alanlarının Özellikleri ve

Uyulması Gereken Kurallar

             Tohumlukların yetiştirileceği özel üretim alanlarının özellikleri

             MADDE 8 – (1) Tohumlukların yetiştirileceği özel üretim alanlarının özellikleri şunlardır;

             a) Tohumlukların yetiştirileceği özel üretim alanları, yetiştirilecek tohumluğun, kendi bitki türüne uygun bir tarımsal ekolojiye sahip olmalı,

             b) Tohumlukların yetiştirileceği özel üretim alanları, o tür için belirlenmiş tohumlukla bulaşan hastalıklardan ari olmalı,

             c) Tohumluğu yetiştirilecek bitki türünün, döllenme biyolojisi açısından gerekli olan ve Bakanlıkça belirlenen ön bitki ve izolasyon mesafesi şartlarını karşılamalıdır.

             Tohumluk üreticileri ve yetiştiricilerince uyulması gereken kurallar

             MADDE 9 – (1) Tohumluk üreticileri veya yetiştiricileri tarafından uyulması gereken kurallar şunlardır:

             a) Tohumluk üreticileri, üretimin yapıldığı il müdürlüklerine başvurarak Tohumluk Komisyonundan izin alır.

             b) Tohumluk üreticileri üretim alanlarının belirlenmesinde gerekli olan ön bitki ve izolasyon mesafesi şartlarını da dikkate alarak, sertifikalı tohumluk üretimi yapacakları alanda, tohumluk yetiştiricileri ile, tohumluk yetiştirme ve tohumluk üretimi sürecinde uygulanması gereken teknik esasları ve hukuki sorumlulukları içeren sözleşme yapar.

             c) Sertifikalı tohumluk üreticileri, kroki, harita, üretim planı, ön bitkilere ait bilgiler ve arazi kullanım hakkına ilişkin belgelere ilaveten, sözleşme imzaladıkları tohumluk yetiştiricilerinin isim ve adresleri ile tohumluk üretim parsellerinin mevki, yeri varsa diğer bilgilerinin belirtilmiş olduğu bir listeyi ihtiva eden bir dosya hazırlayarak il müdürlüğüne verir.

             ç) Tohumluk üreticileri, bu Yönetmelikte belirtilen hususlarla birlikte, tohumluk üretimi ile ilgili diğer mevzuatlarda yer alan hükümlere ve tedbirlere uymak zorundadır.

             (2) Özel üretim alanları ile ilgili tohumluk üreticileri tarafından yapılacak son müracaat tarihleri il müdürlükleri tarafından belirlenerek duyurulur.

             Bitkisel ürün üretenlerce uyulması gereken kurallar

             MADDE 10 – (1) Tohumluk üretimi yapılacak parsellerin arasında ve etrafında bitkisel üretim yapacak çiftçiler, bu Yönetmelikte belirtilen hususlarla birlikte, tohumluk üretimi ile ilgili diğer mevzuatta yer alan hükümlere ve tedbirlere uymak zorundadır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Cezai hükümler

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 5553 sayılı Kanunun 12 nci madde hükümleri uygulanır.

             Eğitim

             MADDE 12 – (1) Tohumluk üretiminin yapıldığı illerde; Bakanlık, tohumluk üreticisi kişi ve kuruluşlar ile birlikte tohumluk üretimi ile ilgili eğitim çalışmaları yapar.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 13 – (1) 11/10/2007 tarihli ve 26670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumlukların Yetiştirileceği Özel Üretim Alanlarının Özellikleri ve Bu Alanlarda Uyulması Gereken Kuralların Belirlenmesi ile İlgili Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

« Geri     
Tohum Üreticileri Platformu | 13.05.2008 Tohumlukların Yetiştirileceği Özel Üretim Alanlarının Özellikleri ve Bu Alanda Uyulması Gereken Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
 
 
© Tohumcu.org Tüm Hakları Saklıdır. Değişim Bilişim
 
buğday arpa yulaf sertifikalı tohum tohum tohumcu tohumcular tohumculuk tohumu tohumları tohumluk tohumluğu balıkesir sertifikalı standart sebze buğday çeşitleri yetiştiricileri yetiştiriciliği üretimi üreticileri ıslahı ıslahçıları dağıtıcıları alt birliği  birliği firmaları şirketleri sanayicileri Börülce Bakla Patlıcan Turp Bezelye Fasulye Barbunya Marul Kıvırcık Salata Baş Bamya Havuç Enginar Sakızkabağı Balkabağı Kestanekabağı Hıyar Kavun Acur Karpuz Biber Lahana Karnabahar Alabaş Şalgam Kırmızıpancar Pazı Pırasa Kabak soğan   tohumcu